Bride: Dr. Sadikshya Adhikari & Groom: Ashutosh Pant

Bride: Dr. Sadikshya Adhikari & Groom: Ashutosh Pant