Bride: Dr. Sadikshya Adhikari & Groom: Ashutosh Pant_2017

Bride: Dr. Sadikshya Adhikari & Groom: Ashutosh Pant_2017